DavidShield Logo - international medical insurance for israelis abroad

אנו ב-DavidShield ערוכים להעניק לקהל לקוחותינו שירות מלא, בדגש על מגפת קורונה ומתן חיסונים.

אנו ב-DavidShield ערוכים להעניק לקהל לקוחותינו שירות מלא, בדגש על מגפת קורונה ומתן חיסונים.


תקנון- שעשועון השיר שלנו

התחרות תתקיים בZOOM.

הלינק לתחרות הינו אישי לכל נרשם ואינו ניתן להעברה.
המנצח בשעשעון יזכה בשובר לארוחה זוגית למגוון רשתות שף בישראל. השובר בתוקף ל5 שנים.
מימוש השוברים הינו לפי תנאי השובר.

מספר מנצחים- 2

  • מקום ראשון- שובר ל Buyme Chef בסך 500 ש"ח.
  • מקום שני- שובר ל Bumye Chef בסך 300 ש"ח.

הזוכים הינם אילו שקיבלו את הניקוד הגבוה ביותר במהלך השעשועון, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

ברישום לשעשועון המשתתף מאשר כי ידוע לו שהאירוע יוקלט. לאור האמור, המשתתף מסכים בזאת באופן בלתי חוזר לצילום, עריכה, שידור, הפצה ו/או פרסום של שמו ו/או תמונותיו ו/או קטעים בהשתתפותו במסגרת פרסומי החברה, לרבות בקשר עם קידום מכירות של החברה או לכל מטרת רווח אחרת, והכל ללא כל תמורה. המשתתף מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם הפרסומים, לרבות, בין היתר, תביעה שלא לפרסמם ו/או לשדרם והוא מוותר מראש על כל טענה בהקשר זה מכוח חוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981 ו/או חוק איסור לשון הרע התשכ"ה-1965 ו/או חוק זכות יוצרים, תשס"ח-2007, או כל דין אחר.

דיוידשילד רשאית לבטל/לשנות את תנאי המבצע בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי.

התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות אך פונה לכל המגדרים.

מתלבטים? מעוניינים במידע נוסף?