תנאי שימוש

הסכם בין המשתמש וחברת DavidShield

השימוש באתר האינטרנט של DavidShield על כל תכניו, אפשרויות השימוש והשירותים הניתנים בו (להלן “האתר”), מוצע לך כשהוא מותנה בקבלת התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים במסמך זה כלשונם. השימוש באתר ייחשב להסכמה מצדך לכל התנאים, ההתניות וההודעות.

זכאות לקבלת שירותים

מוצרי הביטוח המפורטים באתר זה אינם זמינים לכל אדם ובכל מדינה, והינם כפופים לתנאים, מגבלות ודרישות שונות. הפוליסה היא פוליסה ישראלית שנועדה לתת שירותים בינלאומיים. בנוסף לכך, הזכאות לקבלת מוצרי הביטוח הרפואי לחו”ל באתר זה, והשרותים המסופקים על ידי חברת DavidShield, מיועדים לאזרחי מדינת ישראל ובני משפחותיהם מדרגת קרבה ראשונה.

אם הינך אזרח אמריקאי או בעל זכויות דומות בארה”ב או אזרח המדינה בה הינך שוהה, עליך לדעת כי פוליסת DavidShield הינה פוליסה ישראלית לקבלת שירותים בכל העולם, ולפיכך יש ותהיה כפוף לתנאים ומגבלות שונות בנוסף על התנאים המוזכרים בתנאי שימוש אלו ובהתאם לחוקי המדינה בה הינך שוהה.

אזהרה משפטית – תכנים רפואיים

המידע שאותו מכיל אתר זה אינו מיועד לשמש כתחליף לייעוץ רפואי מקצועי, ואין לראותו כמיועד לכך. עליך לבקש תמיד את עצתו של הרופא שלך, או איש רפואה מוסמך אחר לפני התחלת טיפול כלשהו, או בכל שאלה רפואית שהיא, במקרים שבהם האתר מכוון לאבחנה או לטיפול רפואי.

המידע מוצג באתר מתוך כוונה בלעדית להציג מידע רפואי כללי לתועלת הציבור. אין הכוונה שהוא ייחשב כמי שמספק או מפעיל טיפול רפואי, שירותי אשפוז, או שירות רפואי אחר מכל סוג שהוא, ואכן אין לראות בו ספק של שירותים כאלה. המידע המופיע באתר אודות טיפולים ו\או תרופות ו\או שירותים רפואיים כלשהם, הוא כללי בטבעו ומיועד לשימוש כמכשיר חינוכי.

אין הוא מכסה את כל השימושים האפשריים, הפעולות האפשריות, תוצאות הלוואי האפשריות, ההשפעות הבין תרופתיות האפשריות, והאזהרות האפשריות השייכות לתרופות ו/או שירותים רפואיים אלה. גם אין המידע מיועד לשמש כעצה רפואית לבעיה מסוימת, או לשם הערכה בנוגע לסיכונים ולתועלת שבלקיחת תרופה מסוימת ו/או טיפול מסויים.

קניין רוחני והגבלת השימוש

כל זכויות הקניין הרוחני בקשר לאתר לרבות זכויות יוצרים שייכות ל-DavidShield. השימוש באתר מחייב את המשתמש לנהוג בכפוף לזכויות אלו, ואינו מקנה למשתמש כל זכות, מעבר לזכות השימוש באתר כפי שזו הוגדרה על ידי DavidShield.

סימני המסחר באתר (למעט סימנים של ספקי שירותים ומפרסמים באתר) הנם קניינה הבלעדי של DavidShield ואין לעשות בהם שימוש ללא הסכמתה של DavidShield בכתב ומראש. על המשתמש נאסר להכניס שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור פריט מפרטי המידע, התוכנה, המוצרים או השירותים שמקורם באתר אינטרנט זה.

נאסר על המשתמש להכניס שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להנפיק רשיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור פריט מפרטי המידע, התוכנה, המוצרים או השירותים שמקורם באתר אינטרנט זה.

סיסמאות

תשומת לבך מופנית לכך שהנך אחראי על הסיסמאות ושאר אמצעי אבטחת מידע בסודיות מוחלטת, ולמנוע כל שימוש בלתי מורשה בסיסמאות ובשאר אמצעי אבטחת מידע שניתנו לך. לאור זאת עליך לשמור על הסיסמאות ושאר אמצעי אבטחת מידע בסודיות מוחלטת ולמנוע כל שימוש בלתי מורשה בהם.

קישורים (Links) לאתרים אחרים

האתר עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים בידי DavidShield אלא בידי גורמים אחרים. קישורים אלה נועדו לנוחיותך בלבד. אין ל-DavidShield שליטה באתרי אינטרנט אלה, ואין החברה נושאת באחריות לתכנים המופיעים או שאינם מופיעים בהם. אין בהכללת קישורים אלה באתר משום אישור לחומר המופיע בהם, והם אינם מעידים על קשר כלשהו עם מפעילי האתרים האמורים.

כמו כן יצויין, ויודגש כי DavidShield איננה אחראית על תוכנות או כל אמצעי אחר הקיים באתרים אלה ועל כל נזק ישיר או עקיף העלול להיגרם לציוד (תוכנה או חומרה) שברשותך בעת הגלישה לאתרים אלו. האמור לעיל תקף גם לשימוש בתוכנת ה Skype לשם יצירת קשר.

איסור על שימוש בלתי חוקי או אסור

כתנאי לשימוש באתר, הנך מתחייב שלא לעשות שימוש באתר ובתכניו לשום מטרה בלתי חוקית, ולשום מטרה האסורה על פי התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים במסמך זה, ו/או על פי כל דין.

הגבלת אחריות

תיתכן אפשרות שבאתר נפלו שיבושים, אי התאמות, שגיאות או אי דיוקים, וזאת אף על פי ש-DavidShield עושה כל שביכולתה לוודא את איכות, אמינות, שלמות ורמת הדיוק והעדכון של המידע, התחשיבים והתוכן הכלולים באתר. DavidShield לא תהא אחראית לשום נזק, ישיר או עקיף, הוצאה ו/או הפסד העלולים להיגרם לך עקב קיום שיבושים אלה.

השימוש באתר אינו מהווה תחליף לקבלת שירותי יעוץ מכל סוג שהוא; בכל בעיה או שאלה יש להתייעץ עם בעל מקצוע מתאים על מנת לקבל ייעוץ המותאם למשתמש.

האתר מוצע למשתמש כמות שהוא (”As Is”), בלא כל התחייבות, אחריות או מיצג כלשהו מצד DavidShield בדבר מידת ההתאמה, האמינות, העיתוי המתאים ומידת הדיוק של כל הכלול בו.

ההחלטה להשתמש באתר והאחריות על תוצאות השימוש בו הנה על המשתמש בלבד, ו-DavidShield לא תישא בשום אחריות בגין נזק, ישיר או עקיף, הפסד או אובדן כלשהו, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא לשימוש באתר, לעיכוב בשימוש בו, לשינוי בזמני תגובה, חוסר זמינות של האתר או איזה משרותיו, או לאי-יכולת להשתמש בו מכל סיבה שהיא.

הורדת תוכנה

האתר עשוי לאפשר הורדת תוכנות, ו-DavidShield אינה אחראית לנזק כלשהו העלול להגרם עקב הורדת תוכנית ו/או כאמור ו/או עקב שימוש בכל תוכנה שהורדה מאתר.

אבטחת מידע

לעניין אמצעי אבטחה – ראה פירוט בהצהרת הפרטיות באתר DavidShield.

מאגרי מידע

בנוסף, ידוע לי כי המידע הנמסר על ידי באתר עשוי להישמר במאגרי מידע של DavidShield ואני מסכים/ה לכך.

קשר לצורך קבלת שירות

בשאלות או בבעיות הקשורות באתר יש לפנות למשרדי DavidShield, רח’ הצורן 8א’. איזור התעשיה דרום. ת.ד 8767. נתניה, ישראל. מיקוד: 42504, או לטלפון מס: 972-7-2265-889 8+

הגבלת הגישה

DavidShield שומרת על זכותה לסרב להעניק גישה לאתר או לחלקים ממנו לכל משתמש, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת.

שינוי בתנאים ובהתניות

מדיניותה המוצהרת של DavidShield הינה לתפעל את האתר, לעדכנו ולשפרו באופן רציף ככל שניתן; עם זאת, DavidShield שומרת על זכותה להכניס שינויים ושיפורים באתר, בהתניות ובהודעות החלים על השימוש באתר בכל עת, ואף להפסיק ולהתחיל את פעילותו מפעם לפעם, לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי. כל שינוי יחייב את הגולשים ממועד פרסומו באתר, אנא הקפידו לעקוב אחר שינויים.

כללי

על הסכם זה חל הדין הישראלי ויחולו חוקי מדינת ישראל. בכל מחלוקת הנובעת מהשימוש באתר, או הקשורה בו, תחול סמכות השיפוט של בתי המשפט בתל-אביב, ושם יהיה מקום השיפוט הבלעדי.

במידה וייקבע שחלק כלשהו מהסכם זה אינו תקף או שאינו ניתן לאכיפה, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בסעיפים תקפים וניתנים לאכיפה, שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים, ואילו יתר סעיפי ההסכם יישארו בתוקפם.

מתלבטים? מעוניינים במידע נוסף?